menu button

Điều khoản điều kiện (Old)

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ LIOBANK 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Điều khoản và điều kiện sử dụng Dịch vụ Ngân hàng Điện tử Liobank dành cho khách hàng cá nhân (gọi tắt là “Điều khoản và Điều kiện chung”) là toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Ngân Hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Khách hàng trong quá trình cung cấp và sử dụng Dịch vụ Ngân Hàng Điện Tử Liobank.

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

Trong Điều khoản và Điều kiện chung này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

 1. “OCB” hay “Ngân hàng”: là Ngân hàng TMCP Phương Đông -ngân hàng cung cấp Dịch vụ Ngân Hàng Điện Tử Liobank cho Khách hàng.
 2. “Dịch vụ Ngân hàng Điện tử Liobank” hay “Dịch vụ NHĐT”: là các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và tiện ích khác do OCB cung cấp qua kênh Ngân hàng điện tử LIOBANK để Khách hàng sử dụng một cách hợp pháp, hợp lệ. Nội dung các dịch vụ, sản phẩm, tiện ích mà Khách hàng có thể thực hiện trên LIOBANK được OCB cung cấp và thông báo trong từng thời kỳ. 
 3. “Ngân hàng điện tử Liobank” hay “Liobank”: là ứng dụng di động cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ ngân hàng và dịch vụ trung gian thanh toán thông qua mạng Internet. Liobank chỉ có thể truy cập được qua các thiết bị di động có thể cài đặt ứng dụng, không thể truy cập qua trình duyệt web.
 4. Khách hàng: là cá nhân đăng ký sử dụng Dịch vụ NHĐT và được OCB chấp thuận cung cấp Dịch vụ NHĐT.
 5. Thông tin đăng nhập: bao gồm Tên đăng nhập (username) và, Mật khẩu (password) do Khách hàng tự tạo khi đăng ký sử dụng dịch vụ LIOBANK để truy cập dịch vụ. 
 6. “Mã xác thực” hay “Mã PIN”: Là mã số bảo mật được dùng để xác thực Khách hàng khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ NHĐT.
 7. “Mã khóa bí mật dùng 1 lần” hay “OTP”: là mã khóa bí mật có giá trị sử dụng 01 lần (One Time Password – viết tắt là OTP) và có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định được hệ thống OCB gửi cho Khách hàng thông qua tin nhắn điện thoại, thiết bị bảo mật, ứng dụng sinh Mã khóa bí mật dùng một lần cài đặt trên thiết bị di động hoặc các hình thức gửi khác theo thông báo của OCB trong từng thời kỳ, thường được sử dụng như một yếu tố thứ 2 để xác thực khách hàng đăng nhập vào Dịch vụ NHĐT hoặc thực hiện các yêu cầu giao dịch liên quan đến Dịch vụ NHĐT.
 8. Số điện thoại và email đăng ký: là số điện thoại di động và địa chỉ email Khách hàng đăng ký với OCB để thực hiện giao dịch trên Liobank.
 9. Tài khoản: là các tài khoản của Khách hàng mở tại OCB.
 10. Yếu tố định danh: bao gồm Tên đăng nhập, Mật khẩu (nếu có) và/hoặc OTP và/hoặc các yếu tố nhận diện sinh trắc học và/hoặc bất kỳ yếu tố định danh nào khác mà OCB quy định trong từng thời kỳ.
 11. Thiết bị đầu cuối: là những thiết bị điện tử do Khách hàng sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn: máy điện thoại, máy tính, máy fax, máy tính bảng,…để gửi Lệnh giao dịch Liobank và nhận các thông tin của Dịch vụ NHĐT trực tiếp từ hệ thống OCB hoặc gián tiếp thông qua hệ thống của Đối tác thứ ba chuyển tới thông qua hệ thống mạng viễn thông, mạng internet của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
 12. Lệnh giao dịch Liobank: là bất kỳ yêu cầu hay chỉ dẫn nào liên quan đến Dịch vụ NHĐT được thực hiện trên thiết bị đầu cuối, được xác thực thông qua (các) Yếu tố định danh của Khách hàng và được OCB hiểu là của Khách hàng gửi đến OCB qua LIOBANK.
 13. Lệnh giao dịch Liobank hợp lệ: là Lệnh giao dịch LIOBANK được OCB chấp thuận do đáp ứng quy định của Dịch vụ NHĐT và nằm trong phạm vi cung cấp dịch vụ của LIOBANK.
 14. “Màn hình Dịch vụ NHĐT” hay “Màn hình Liobank”: là màn hình hiển thị trên các Thiết bị đầu cuối hoặc các thiết bị khác – nếu có (bao gồm các thiết bị do OCB cung cấp để Khách hàng tự giao dịch tại các điểm giao dịch của OCB) do Khách hàng sử dụng để gửi các Lệnh giao dịch Liobank và nhận các thông tin của Dịch vụ NHĐT trực tiếp từ hệ thống OCB hoặc gián tiếp thông qua hệ thống của Đối tác thứ ba.
 15. Hệ thống thông tin: Hệ thống được tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các xử lý đối với lệnh giao dịch Liobank.
 16. Chữ ký điện tử: là Chữ ký được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng Thiết bị đầu cuối, gắn liền hoặc kết hợp một cách hợp lý với lệnh giao dịch Liobank và xác nhận người ký lệnh giao dịch và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với lệnh giao dịch được ký. Chữ ký điện tử được nhận dạng thông qua Hệ thống thông tin của OCB hoặc do OCB chỉ định. Chữ ký điện tử có giá trị pháp lý như chữ ký bằng tay trên văn bản giấy theo phương thức truyền thống.
 17. Ngày: là các ngày liên tục theo dương lịch.
 18. Ngày làm việc: là các ngày mà OCB có làm việc thực tế theo thông báo trong từng thời kỳ, ngoại trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam và ngày mà OCB được phép hoặc bắt buộc phải đóng cửa theo quyết định của cơ quan, cấp có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Để sử dụng Dịch vụ Liobank, Khách hàng cần:

 1. Hoàn tất các yêu cầu đăng ký dịch vụ NHĐT và cung cấp đầy đủ các chứng từ do OCB quy định trong từng thời kỳ.
 2. Chấp nhận tất cả điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ NHĐT theo Điều khoản và Điều kiện chung này và các quy định khác có liên quan.
 3. Việc đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng Dịch vụ NHĐT LIOBANK của Khách hàng do Khách hàng trực tiếp thực hiện đăng ký trên ứng dụng LioBank hoặc thông qua trung tâm hỗ trợ Khách Hàng của Liobank.
 4. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

OCBhiểu rằng Khách hàng đã chấp thuận và cam kết tuân thủ Điều khoản và Điều kiện chung này khi: (i) Khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ LioBank; hoặc (ii) Khách hàng làm theo đầy đủ các bước chỉ dẫn đăng ký và cung cấp thông tin trên Màn hình Liobank tương ứng; hoặc (iii) Khách hàng trước đó đã đăng ký và tiếp tục sử dụng bất kỳ Dịch vụ NHĐT nào sau khi OCB đăng tải/cập nhật Điều khoản và Điều kiện chung theo một hoặc các phương thức thông báo tại Khoản 2 Điều 15 Điều khoản và Điều kiện này.

ĐIỀU 3. ĐỒNG TIỀN SỬ DỤNG

Trong phạm vi Dịch vụ Liobank, OCB cho phép và đảm bảo các giao dịch thanh toán, chuyển khoản, gửi tiền, thu phí được thực hiện bằng Đồng Việt Nam (“VND” hay “đồng”).

ĐIỀU 4. CÁC BIỆN PHÁP THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, XÁC MINH KHÁCH HÀNG VÀ XÁC THỰC GIAO DỊCH

 1. Để có cơ sở cung cấp dịch vụ, Khách hàng đồng ý và cam kết cung cấp thông tin cá nhân chính xác, trung thực, đầy đủ, cập nhật theo quy định của từng dịch vụ. Trường hợp Khách hàng từ chối cung cấp thông tin theo yêu cầu, OCB có thể xem xét việc từ chối cung cấp dịch vụ.
 2. Khách hàng đồng ý để OCB thu thập, sử dụng, cung cấp cho bên thứ ba tất cả các thông tin liên quan đến Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin cá nhân, thông tin từ các văn bản, tài liệu do Khách hàng cung cấp và thông tin các giao dịch của Khách hàng tại OCB nhằm mục đích (i) cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng, đánh giá tín nhiệm, kiểm toán; (ii) phục vụ việc cung cấp dịch vụ cho Tôi và công tác đánh giá, phân tích, kiểm soát rủi ro; (iii) cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (iv) tạo điều kiện để Tôi có thể tiếp cận và sử dụng đa dạng các sản phẩm, dịch vụ do OCB hoặc các bên liên quan, các đối tác khác cung cấp; (v) cung cấp cho nhân viên của OCB, bên thứ ba khi các nhân viên này, bên thứ ba cần phải biết thông tin để thực thi lệnh giao dịch Liobank của Khách hàng hoặc giải quyết các tranh chấp (nếu có) giữa Khách hàng và OCB liên quan đến việc thực hiện Lệnh giao dịch; (vi) các mục đích khác không trái với quy định của pháp luật.
 3. Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ hành động nào truy cập vào Liobank bằng chính tên đăng nhập và mật khẩu của Khách hàng và/hoặc kết hợp với phương pháp xác thực khác do OCB cung cấp cho Khách hàng để lập lệnh giao dịch thì các lệnh này được OCB xem là do chính Khách hàng chủ quan tạo ra và Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của các lệnh giao dịch này. OCB không có trách nhiệm phải áp dụng bất kỳ hình thức kiểm tra tính xác thực nào khác của lệnh giao dịch của Khách hàng trên Liobank ngoài các phương pháp xác thực nêu trên. 
 4. Khách hàng phải đặt Mã PIN theo chỉ dẫn tại Màn hình Liobank. Mã PIN được coi là tương đương với chữ ký của Khách hàng.

ĐIỀU 5. HẠN MỨC GIAO DỊCH

Hạn mức giao dịch của từng dịch vụ được OCB công bố trên Ứng dụng Liobank, website của Liobank và/hoặc tại quầy giao dịch của OCB từng thời kỳ.

ĐIỀU 6. HẠN MỨC GIAO DỊCH

 1. Phí dịch vụ là các loại phí liên quan đến việc đăng ký, sử dụng và/hoặc chấm dứt Dịch vụ Liobank mà Khách hàng phải thanh toán khi sử dụng dịch vụ do OCB quy định theo từng thời kỳ. 
 2. Biểu phí dịch vụ được OCB công bố trên website chính thức của Liobank và OCB có quyền quy định, áp dụng và thay đổi Phí dịch vụ. OCB sẽ thông báo cho Khách hàng tối thiểu là 07 ngày trước khi Biểu phí có hiệu lực theo một hoặc các phương thức thông báo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Điều khoản và Điều kiện này. Biểu phí này sẽ có giá trị ràng buộc giữa hai bên nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ Liobank sau khi biểu phí thay đổi có hiệu lực.
 3. Khách hàng đồng ý để OCB trích tiền (ghi nợ) từ bất kỳ tài khoản tiền gửi của Khách hàng để thu các khoản phí, các nghĩa vụ phát sinh phải trả cho OCB khi Khách hàng sử dụng dịch vụ. Trường hợp khi thực hiện thu phí mà tài khoản của Khách hàng không đủ để thanh toán thì OCB có quyền lấy hạn mức thẻ tín dụng của Khách hàng đã được OCB duyệt (nếu có) để thanh toán và/hoặc ngưng cung cấp dịch vụ Liobank cho đến khi phí dịch vụ được thanh toán đầy đủ. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ phí và lãi kèm theo do sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán phí dịch vụ Liobank trước khi chấm dứt sử dụng dịch vụ hoặc đóng Tài khoản.

ĐIỀU 7. TRUY CẬP VÀ XỬ LÝ GIAO DỊCH

 1. OCB có thể từ chối việc thực hiện giao dịch và thậm chí tạm ngưng/tạm khóa/chấm dứt Dịch vụ NHĐT vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước, khi OCB thấy là cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp: (i) Khách hàng vi phạm quy định của OCB hoặc pháp luật về việc sử dụng và quản lý tài khoản, hoặc (ii) theo quyết định yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc (iii) các trường hợp liên quan đến giả mạo và rủi ro; hoặc (iv) khi lợi ích của Khách hàng/OCB/Bên thứ ba có thể bị tổn hại hoặc gian lận; hoặc (v) OCB tạm ngưng dịch vụ để bảo trì, hoặc (vi) khi phát hiện Khách hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào của Điều khoản và Điều kiện chung này, hoặc (vii) trong vòng 12 tháng liên tục, Khách hàng không có bất kỳ giao dịch ghi nợ nào trong tài khoản; hoặc (viii) khi giao dịch vượt quá hạn mức/hết hạn mức sử dụng ngày, hoặc (ix) khi số dư/hạn mức tín dụng được phép sử dụng trên Tài khoản không đủ để thanh toán, hoặc (x) tài khoản bị phong tỏa.
 2. Khách hàng phải tự đảm bảo quá trình thực hiện giao dịch chính xác và đầy đủ.
 3. Trường hợp OCB không thực hiện lệnh thanh toán, OCB sẽ thông báo cho Khách hàng chậm nhất vào cuối Ngày làm việc tiếp theo và OCB có thể sẽ (nhưng không có nghĩa vụ) nêu rõ lý do từ chối thực hiện giao dịch. Nếu việc từ chối dựa trên các sai sót thực tế, Liobank sẽ thông báo cho Bạn về quy trình khắc phục các lỗi này.
 4. Khách hàng không thể hủy ngang, thay đổi, phủ nhận, thoái thác bất kỳ giao dịch đã thực hiện trên Liobank của Khách hàng.
 5. Trường hợp Khách hàng muốn yêu cầu hủy giao dịch của mình, OCB chỉ sẽ xem xét với các điều kiện đồng thời sau: 
  1. Yêu cầu hủy giao dịch được gửi đến OCB và được OCB xác nhận tính chính xác của nội dung yêu cầu, và
  2. OCB chưa ghi nhận và/hoặc xử lý giao dịch trên hệ thống của mình theo yêu cầu của Khách hàng muốn hủy yêu cầu và
  3. Việc hủy giao dịch không ảnh hưởng đến lợi ích của OCB đồng thời Khách hàng tự cam kết việc hủy giao dịch này không ảnh hưởng đến bất kỳ bên thứ ba nào khác, nếu có Khách hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 
 6. Bất kỳ lệnh giao dịch Liobank nào đã được thực hiện sẽ được OCB xem là có giá trị hiệu lực và không hủy bỏ. Khách hàng cam kết, chấp thuận rằng các giao dịch được OCB thực thi là lệnh giao dịch từ Khách hàng và là bên duy nhất thực hiện. OCB không chấp nhận bất cứ sự ủy quyền cho bên thứ ba nào khác thực hiện giao dịch.
 7. Khách hàng đơn phương chịu trách nhiệm về việc sử dụng điện thoại di động của Khách hàng trong việc truy cập Liobank. OCB không chịu trách nhiệm với việc mất dữ liệu, hỏng hóc điện thoại của Khách hàng trong quá trình sử dụng Liobank.

ĐIỀU 8. CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM

 1. OCB không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, mất mát của Khách hàng phát sinh từ/ do:
  • Khách hàng để lộ/ tiết lộ thông tin đăng nhập, mật mã, các thông tin xác thực và/ hoặc các thông tin khác liên quan đến giao dịch Liobank cho người khác; hoặc không có các biện pháp bảo vệ các thông tin mật khẩu để người khác lợi dụng; hoặc 
  • Khách hàng không nhận được tin nhắn phản hồi của OCB do lỗi của nhà cung cấp mạng viễn thông hoặc việc nhận tin nhắn được thực hiện bởi một bên thứ ba mà bên thứ ba bằng bất kỳ cách nào thực hiện việc kết nối thiết bị của họ tới số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký; hoặc 
  • Sự ngắt quãng, trì hoãn, tình trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ Liobank do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của OCB bao gồm nhưng không giới hạn: tình trạng gián đoạn của hệ thống của OCB (do cần được nâng cấp, sữa chữa nhằm phục vụ Khách hàng tốt hơn), sự cố đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ Internet, sự cố đường truyền của các mạng viễn thông, sự cố điện, đình công, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, sét đán và hoặc các sự kiện bất khả kháng tương tự xảy ra, hoặc; 
  • Sự cố do nguyên nhân kỹ thuật thuộc các thiết bị của Khách hàng dùng để kết nối với LIOBANK hoặc các rủi ro xảy trong quá trình vận hành, quản lý, điều hành hệ thống của Khách hàng. 
  • Việc OCB thực hiện theo các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
  • Số dư trong Tài khoản của Khách hàng không đủ để thực hiện các yêu cầu giao dịch. 
  • Khách hàng cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ. 
 2. OCB được miễn trách nhiệm về bất kỳ sự phương hại/ thiệt hại nào về danh dự, uy tín của Khách hàng do việc OCB chấm dứt cung cấp dịch vụ Liobank theo các điểm c, d và o và Khoản 1 Điều 11 Điều khoản và Điều kiện chung này. 
 3. OCB không chịu trách nhiệm về các thỏa thuận mua hàng hóa, dịch vụ giữa Khách hàng và bên thứ ba cung cấp hàng hóa dịch vụ ngoài việc OCB phải thực hiện lệnh thanh toán đúng theo yêu cầu của Khách hàng. 
 4. OCB được miễn trách nhiệm về việc thông tin cá nhân/doanh nghiệp, thông tin giao dịch và các thông tin có liên quan đến giao dịch Liobank bị công bố/công khai cho bất kỳ bên thứ ba nào trong các trường hợp khách quan ngoài tầm kiểm soát của OCB (bị Hacker tấn công trái phép, lỗi do nhà cung cấp dịch vụ viễn thông…). 
 5. OCB được miễn trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ Liobank của Khách hàng trừ khi những tổn thất, thiệt hại do lỗi chủ quan của OCB gây ra.

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Quyền của Khách hàng:
  1. Có quyền sử dụng Dịch vụ NHĐT Liobank đã đăng ký với OCB.
  2. Yêu cầu OCB cập nhật các thông tin đăng ký sử dụng, yêu cầu cấp lại mật khẩu, mã khóa bảo mật theo thủ tục đăng ký cập nhật mà OCB quy định. OCB sẽ thay đổi tương ứng sau khi tiến hành kiểm tra xác nhận và chấp nhận yêu cầu thay đổi thông tin của Khách hàng. 
  3. Có quyền đăng ký thay đổi phương thức xác thực, gói dịch vụ, hạn mức trong giới hạn cho phép tương ứng với gói dịch vụ. 
  4. Có quyền làm thủ tục chấm dứt sử dụng Dịch vụ Liobank khi có nhu cầu. Khi muốn chấm dứt sử dụng dịch vụ LIOBANK, Khách hàng phải thông báo bằng văn bản cho OCB. Khi nhận được thông báo của Khách hàng, OCB sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để chấm dứt theo nội dung của Điều khoản và Điều kiện chung này và quy định khác có liên quan. Sau khi hoàn tất thủ tục chấm dứt sử dụng dịch vụ Liobank tại OCB, OCB sẽ ngưng cung cấp dịch vụ Liobank cho Khách hàng.
  5. Có quyền khiếu nại với OCB về các sai sót, vi phạm (nếu có) phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ NHĐT theo quy định của pháp luật. Khiếu nại phải được lập thành văn bản và gửi cho OCB trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày quyền lợi của Khách hàng bị vi phạm.  
  6. Thực hiện các quyền khác của Khách hàng theo Điều khoản và Điều kiện chung và các quy định có liên quan của pháp luật. 
 2. Nghĩa vụ của Khách hàng:
  1. Không sử dụng dịch vụ Liobank để thực hiện các giao dịch trái pháp luật. 
  2. Để hạn chế rủi ro phát sinh, Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật khi sử dụng Dịch vụ NHĐT, bao gồm tối thiểu các nội dung sau:
   1. Thoát khỏi Màn hình Liobank khi Khách hàng không sử dụng.
   2. Bảo mật  Thông tin đăng nhập, Mã PIN, OTP và/hoặc các thông tin khác liên quan đến xác thực giao dịch Liobank do OCB cung cấp. OCB khuyến cáo các biện pháp có thể bảo vệ các mật khẩu là: không nói, viết ra, đưa Thông tin đăng nhập, mật mã, Mã PIN, OTP, giải pháp xác thực cho bất kỳ người khác; không đặt các mật khẩu trùng với thông tin cá nhân hoặc các thông tin dễ đoán; thực hiện giao dịch Internet Banking không lưu lại mật khẩu trên thiết bị di động; không cài đặt chế độ cho phép thiết bị di động có chế độ tự động lưu thông tin về mật khẩu và/hoặc tin nhắn có chứa mật khẩu; không để người khác sử dụng thiết bị di động đăng ký Liobank, đặc biệt là khi chưa thoát các Màn hình Liobank.
   3. Khách hàng chỉ được khai báo cung cấp Mật mã, OTP, Mã PIN và các thông tin khác liên quan đến giao dịch Liobank qua các phương thức giao dịch tại Màn hình Liobank hoặc phương thức giao dịch do OCB công bố.
   4. Thay đổi mật mã đăng nhập, mã PIN định kỳ tối thiểu một năm một lần hoặc khi bị lộ/nghi ngờ bị lộ thông tin.
   5. Sử dụng và thường xuyên cập nhật các chương trình diệt virus trên thiết bị đầu cuối.
   6. Thông báo ngay cho Liobank để được hỗ trợ và hướng dẫn xử lý nếu:
    • Khách hàng không thể truy cập vào hệ thống Liobank, bao gồm cả trường hợp Khách hàng quên mật khẩu, tên đăng nhập; hoặc
    • Khách hàng nghi ngờ tên đăng nhập, mật khẩu, OTP tạo chữ ký điện tử, thiết bị bảo mật, số điện thoại, email Khách hàng đăng ký Dịch vụ NHĐT bị mất, bị đánh cắp hoặc bị lộ; hoặc
    • Khách hàng nhận được bất kỳ tin nhắn SMS/email/bảng câu hỏi/khảo sát hoặc các liên kết khác yêu cầu Khách hàng cung cấp Mật mã, OTP, Mã PIN của Khách hàng;
    • Khách hàng phát hiện bất kỳ một vấn đề nào hay các sự cố về mặt nghiệp vụ hoặc kỹ thuật liên quan đến sự an toàn trong hoạt động của hệ thống Liobank. 
  3. Chịu trách nhiệm vô điều kiện với các lệnh giao dịch Liobank được lập bởi tên đăng nhập, mật khẩu của Khách hàng. Chịu trách nhiệm vô điều kiện khi tên đăng nhập, mật khẩu, khóa bí mật tạo chữ ký điện tử bị lộ, bị đánh cắp, bị lợi dụng vì bất cứ lý do gì, kể cả khi Điều khoản và Điều kiện chung này hết hiệu lực.
  4. Đảm bảo rằng số điện thoại và địa chỉ email Khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ NHĐT được bảo mật và chỉ được Khách hàng truy cập để đặt lại Mật mã của Khách hàng và/hoặc để gửi thông tin liên quan đến bảo mật của Liobank;
  5. Hợp tác và cung cấp chính xác tất cả các thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ Liobank khi OCB có yêu cầu. Xuất trình giấy tờ tùy thân tại OCB khi có các yêu cầu liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Liobank
  6. Kiểm tra các thông tin, dưới bất kỳ hình thức nào, nhận được từ bất kỳ nguồn nào liên quan đến dịch vụ Liobank trước khi sử dụng.
  7. Thường xuyên kiểm tra trạng thái thực hiện lệnh giao dịch Liobank của mình và thông báo ngay cho OCB nếu lệnh giao dịch không được OCB xử lý sau một khoảng thời gian hợp lý theo thông lệ của ngành Ngân hàng.
  8. Đảm bảo các thông tin liên quan đến Khách hàng cung cấp cho OCB là chính xác, đầy đủ cũng như cam kết cập nhật ngay các thông tin này khi thay đổi. Trường hợp không thông báo kịp thời thì Khách hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, trách nhiệm đối với bên thứ ba (nếu có) do việc sử dụng tài khoản, dịch vụ Liobank. 
  9. Tuân theo các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và chỉ dẫn liên quan đến Dịch vụ Liobank của OCB hay đơn vị, cá nhân được ủy quyền.
  10. Thanh toán đầy đủ các khoản phí cho OCB và các khoản nợ phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả thuế, liên quan đến việc OCB thực thi lệnh giao dịch Liobank của Khách hàng. 
  11. Hoàn trả cho OCB các khoản ghi có đã chuyển nhầm, chuyển thừa vào tài khoản của Khách hàng do lỗi của hệ thống Liobank hay do lỗi trong lệnh giao dịch hay do lỗi của Khách hàng khác trong quá trình lập lệnh giao dịch cho mình. 
  12. Chịu hoàn toàn trách nhiệm và thiệt hại phát sinh (nếu có) đối với tất cả giao dịch qua Liobank liên quan đến tài khoản do sai sót của Khách hàng hoặc do Khách hàng không thực hiện đúng các cam kết Điều khoản và Điều kiện chung. 
  13. Thực hiện các nghĩa vụ khác của Khách hàng quy định tại các phần khác của Điều khoản và Điều kiện chung và các quy định có liên quan của Pháp luật.

ĐIỀU 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA OCB

 1. Quyền của OCB: 
  1. Kiểm tra nhận dạng khuôn mặt, giấy tờ tùy thân và chữ ký của Khách hàng khi Khách hàng đến địa điểm giao dịch của OCB thực hiện các yêu cầu liên quan đến sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
  2. Trong trường hợp cần OCB nhận thấy cần xác minh lại giao dịch trước khi thực hiện, OCB được quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp các văn bản cần thiết để OCB có đủ cơ sở thực thi lệnh giao dịch Liobank và không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc thực thi lệnh giao dịch này.
  3. Từ chối thực thi các lệnh giao dịch Liobank nếu OCB phát hiện lệnh giao dịch đó, vào thời điểm OCB xử lý không hợp lệ hay hệ thống bị lỗi, bị tấn công hoặc các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát của OCB, ngăn cản OCB thực thi lệnh giao dịch này. 
  4. Được quyền từ chối/tạm khóa/tạm ngưng/chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ NHĐT của Khách hàng theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Điều khoản và Điều kiện chung này. 
  5. Ghi nợ tài khoản giá trị tất cả các giao dịch, các khoản phí liên quan đến giao dịch theo Biểu phí dịch vụ được OCB quy định theo từng thời kỳ, các khoản giao dịch thừa, các khoản tiền ghi có nhầm vào tài khoản (nếu có).
  6. Tự động Ghi nợ tài khoản tiền gửi, hạn mức tín dụng của Khách hàng tại OCB để thu các loại phí phát sinh do thực hiện lệnh giao dịch mà Khách hàng yêu cầu. 
  7. Không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do Khách hàng để lộ tên đăng nhập, mật khẩu, OTP, PIN, các thông tin xác thực khác vì bất kỳ lý do gì. 
  8. Không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh bởi việc không thể hủy bỏ, sửa đổi, yêu cầu chậm thực thi các lệnh giao dịch Liobank mà các lệnh giao dịch này đã được OCB thực thi trước đó. Yêu cầu hủy bỏ, sửa đổi, chậm thực thi các lệnh giao dịch Liobank phải được thông báo đến OCB qua các hình thức được OCB quy định và chấp nhận.
  9. Không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa Khách hàng và đơn vị thụ hưởng theo lệnh giao dịch Liobank của Khách hàng.
  10. Trong truờng hợp Khách hàng sau 05 lần đăng nhập Liobank không thành công, Khách hàng sẽ bị hệ thống Liobank khóa quyền truy cập trong vòng 30 phút. Khách hàng có thể đăng nhập lại sau thời gian này.
  11. Không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng sử dụng phần mềm, tài liệu hay tuân theo các chỉ dẫn liên quan đến dịch vụ Liobank không do OCB cung cấp hay thậm chí sử dụng dịch vụ mạo danh Liobank của OCB.
  12. OCB có quyền thay đổi tài liệu liên quan đến dịch vụ Liobank trên Ứng dụng Liobank hoặc trên địa chỉ Website Liobank, bao gồm nhưng không giới hạn: danh sách các ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ, tỷ giá ngoại tệ, lãi suất tín dụng, lãi suất tiền gửi thanh toán, lãi suất tiền gửi tiết kiệm mà không cần thông báo cho Khách hàng. 
  13. Gửi thông tin về các dịch vụ Liobank, sản phẩm/dịch vụ ngân hàng của OCB cho Khách hàng đến email, điện thoại di động, địa chỉ thường trú, địa chỉ nơi ở hiện tại do Khách hàng cung cấp cho OCB. 
  14. Quyết định chọn tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử, thời gian hiệu lực của: chứng thư điện tử cấp cho Khách hàng; quyết định định dạng tên đăng nhập và mật khẩu. Quyết định lệnh giao dịch Liobank nào do OCB độc lập xử lý và lệnh giao dịch Liobank nào cần đến bên thứ ba để hoàn tất xử lý.
  15. Trong trường hợp để bảo vệ Khách hàng hay theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật hoặc OCB nghi ngờ khách hàng vi phạm pháp luật, vi phạm Điều khoản và Điều kiện chung hoặc các nghĩa vụ khác trong các quan hệ khác với OCB, OCB sẽ tạm ngưng cung cấp một số tính năng hay toàn bộ dịch vụ Liobank ngay khi lý do trên phát sinh hay khoá quyền sử dụng dịch vụ Liobank hay khoá quyền sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu, chứng thư điện tử (nếu có) liên quan đến dịch vụ. Ngay sau đó, OCB sẽ liên hệ với khách hàng bằng điện thoại và/hoặc email và/hoặc bất kỳ địa chỉ thư tín nào Khách hàng cung cấp cho OCB hay hình thức khác phù hợp để thông báo về vấn đề này.
  16. Thực hiện các quyền quy định tại các phần khác của Điều khoản và Điều kiện chung và các quy định có liên quan của Pháp luật. 
 2. Nghĩa vụ của OCB: 
  1. Tuân thủ các giao dịch thương mại điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt nam. 
  2. Cung cấp dịch vụ Liobank trong phạm vi Khách hàng đăng ký sử dụng và thỏa thuận với OCB.
  3. OCB sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo duy trì hoạt động liên tục của hệ thống của OCB nhằm phục vụ việc khai thác và sử dụng Dịch vụ, trừ trường hợp ngừng/tạm ngừng theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Điều khoản và Điều kiện chung này.
  4. Thực hiện các lệnh giao dịch Liobank hợp lệ và đảm bảo các thông tin về lệnh giao dịch do Khách hàng đã cung cấp và nhận lại từ hệ thống Liobank sẽ đầy đủ chi tiết cần thiết và đầy đủ tính pháp lý để Khách hàng có thể sử dụng với các bên thứ ba. 
  5. Bảo mật thông tin của khách hàng theo quy định của Pháp luật. OCB cam kết không cung cấp các thông tin liên quan đến Khách hàng, thông tin về giao dịch của Khách hàng cho bên thứ ba trừ trường hợp Khách hàng chấp thuận theo Khoản 2 Điều 5 Điều khoản và Điều kiện chung này.
  6. Đảm bảo các quyền lợi của Khách hàng khi giao dịch Liobank.
  7. Khóa quyền sử dụng của Khách hàng trong trường hợp nhận được thông báo bằng văn bản của Khách hàng hoặc phương thức khác được OCB chấp nhận từng thời kỳ về việc thiết bị xác thực bị thất lạc, hoặc lộ thông tin đăng nhập của Khách hàng. 
  8. Giải quyết các yêu cầu tra soát và khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ NHĐT.
  9. Thực hiện các nghĩa vụ của OCB quy định tại các phần khác của Điều khoản và Điều kiện chung. 

ĐIỀU 11. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ như các nhãn hiệu, thiết kế, biểu tượng, ngôn ngữ, hình ảnh, báo cáo và các thông tin khác do OCB cung cấp trên Dịch vụ LioBank là tài sản thuộc quyền sở hữu của OCB. Mọi sự sao chép, thay đổi, sửa chữa và sử dụng các nhãn hiệu (kể cả nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn), thiết kế, biểu tượng, ngôn ngữ, hình ảnh, báo cáo và các thông tin đó dưới bất kỳ cách thức, mục đích nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của OCB đều bị coi là hành vi vi phạm và sẽ được xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.
 2. Khách hàng không có bất kỳ quyền hợp pháp nào trong Ứng dụng Liobank, trừ trường hợp cần thiết để kích hoạt Khách hàng truy cập vào Dịch vụ Liobank. Khách hàng cam kết không:
  1. Sao chép, sửa đổi, tạo bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của tài sản trí tuệ;
  2. Đảo ngược thiết kế, dịch ngược hoặc tháo rời phần mềm;
  3. Thuê, cho thuê hoặc cho mượn phần mềm cũng như các tài sản trí tuệ khác;
  4. Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào;
  5. Điều chỉnh hoặc cố gắng tránh/xóa bất kỳ thông báo nào có trong Ứng dụng Liobank (bao gồm bất kỳ thông báo sở hữu trí tuệ nào) và đặc biệt trong bất kỳ quyền kỹ thuật số hoặc bảo mật khác được nhúng hoặc chứa trong Ứng dụng Liobank.

ĐIỀU 12. THỜI HẠN VÀ HIỆU LỰC CHẤM DỨT QUY ĐỊNH

 1. Điều khoản và Điều kiện chung có hiệu lực kể từ thời điểm OCB ban hành cho đến khi OCB có quyết định khác về việc chấm dứt Quy định.
 2. Các trường hợp ngưng cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ Liobank không phụ thuộc vào thỏa thuận của hai bên:
  1. Vì lý do nằm ngoài tầm kiểm soát, phòng ngừa và dự kiến của OCB, OCB không còn khả năng cung cấp dịch vụ này hay Khách hàng không còn thuộc đối tượng sử dụng dịch vụ Liobank theo nội dung trong Điều khoản và Điều kiện chung hay đại diện ủy quyền thực hiện Điều khoản và Điều kiện chung của Khách hàng không được OCB chấp thuận.
  2. Nếu một trong hai bên có hành vi vi phạm các nội dung của Điều khoản và Điều kiện chung và không thể khắc phục được trong thời hạn 30 ngày, bên bị vi phạm có quyền ngưng cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ Liobank ngay sau khi thông báo cho bên vi phạm.
  3. Vì lý do thay đổi chính sách pháp luật của nhà nước dẫn đến việc OCB không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ Liobank cho Khách hàng. 
 3. Trong mọi trường hợp ngưng cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ Liobank, các bên điều phải hoàn tất nghĩa vụ của mình đối với bên kia.

ĐIỀU 13. SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH

 1. Khi OCB cung cấp tính năng mới hoặc sửa đổi tính năng hiện tại của Dịch vụ Liobank, việc Khách hàng chấp nhận hay từ chối sử dụng tính năng này không làm ảnh hưởng đến tính pháp lý và hiệu lực của các nội dung trong Điều khoản và Điều kiện chung và các bên vẫn tiếp tục bị ràng buộc về quyền và nghĩa vụ theo Điều khoản và Điều kiện chung. Trong trường hợp các tính năng có kèm quy định sử dụng và Khách hàng sử dụng tính năng này Khách hàng được xem như đã đồng ý với các quy định kèm theo đó và tiếp tục bị ràng buộc bởi các điều khoản được nêu trong Điều khoản và Điều kiện chung.
 2. Các sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm đối với Điều khoản và Điều kiện chung được OCB và Khách hàng chấp thuận, là một phần của Điều khoản và Điều kiện chung. Các bên có trách nhiệm tuân theo các sửa đổi, bổ sung đó.

ĐIỀU 14. THÔNG BÁO VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 1. Thông báo của Khách hàng gửi cho OCB được xem là đã nhận nếu (i) được lập thành văn bản và gửi thành công đến địa chỉ chính thức do OCB công bố; (ii) Trung tâm dịch vụ Khách hàng Liobank tiếp nhận thông qua màn hình trò chuyện trên Liobank; (iii) Trung tâm dịch vụ Khách hàng Liobank tiếp nhận thông qua tổng đài Hỗ trợ Khách hàng LioBank.
 2. Khách hàng được xem là đã nhận thông báo của OCB nếu thông báo được gửi:
  1. Bằng thư và thời điểm nhận là thời điểm theo dấu bưu điện; 
  2. Bằng fax và thời điểm nhận là thời điểm OCB thực hiện fax; 
  3. Bằng email và thời điểm nhận là thời điểm email ra khỏi hệ thống email của OCB; 
  4. Gửi trực tiếp và thời điểm nhận là thời điểm Khách hàng hoặc bất kỳ cá nhân nào nhận thông báo tại địa chỉ của Khách hàng đã đăng ký với OCB. 
  5. Trường hợp OCB thông báo trên Website của LioBank, Khách hàng được xem là đã nhận, kể từ thời điểm OCB hoàn tất việc đăng thông tin trên Website.
 3. Trường hợp các quy định trong Quy định hoặc các quy định khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của OCB quy định thông báo được lập dưới hình thức nhất định thì các bên phải thực hiện việc thông báo theo quy định đó.

ĐIỀU 15. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 1. Bên nào vi phạm Điều khoản và Điều kiện chung hoặc có lỗi gây ra thiệt hại cho bên kia sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường về mọi thiệt hại và tổn thất trực tiếp hay gián tiếp cho bên bị thiệt hại, bao gồm cả trách nhiệm đối với bên thứ ba do hậu quả của việc phạm lỗi của bên vi phạm gây ra, theo quy định của pháp luật
 2. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào hay một phần của điều khoản nào bị vô hiệu bởi pháp luật cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần khác của Điều khoản và Điều kiện chung. 
 3. Mọi bất đồng trong quá trình thực hiện Điều khoản và Điều kiện chung được hai bên thương lượng trên tinh thần hợp tác và cùng có lợi. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh không thể giải quyết được thông qua thương lượng, thì tranh chấp đó sẽ được đưa ra Tòa án Nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.
 4. Trong trường hợp Điều khoản và Điều kiện chung hay màn hình dịch vụ Liobank được lập hay thể hiện dưới nhiều thứ tiếng thì chỉ có bản tiếng Việt có giá trị pháp lý, các bản dịch dưới các thứ tiếng khác tiếng Việt chỉ có giá trị tham khảo. 
 5. Các vấn đề không được quy định trong Điều khoản và Điều kiện chung sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều khoản và Điều kiện chungđược áp dụng để giải quyết mọi tranh chấp (nếu có) ngay cả khi việc cung cấp và sử dụng dịch vụ đã chấm dứt.

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)